Không phải nhãn hiệu của tổ chức, cá nhân nào cũng có thể được cơ quan nhà nước làm thủ tục cấp văn bằng bảo hộ. Việc đăng ký các yếu tố không đáp ứng yêu cầu luật định là một trong những nguyên nhân khiến đơn đăng ký của bị bị từ chối. Sau đây là các dấu hiệu không được bảo hộ khi đăng ký nhãn hiệu.

Các dấu hiệu không được bảo hộ khi đăng ký nhãn hiệu

Các dấu hiệu không được bảo hộ khi đăng ký nhãn hiệu

Để được thừa nhận là nhãn hiệu, dấu hiệu đang xem xét phải được xác định là một yếu tố độc lập với sản phẩm hoặc dịch vụ được sử dụng. Một dấu hiệu không thể phân biệt được một sản phẩm (hoặc dịch vụ) nếu nó không được coi là khác biệt và độc lập với sản phẩm mà nó sẽ phân biệt.

Dấu hiệu là ký hiệu đơn giản

Một dấu hiệu chứa hình học đơn giản hoàn toàn thiếu đường nét để trở nên đặc biệt, hoặc thu hút sự chú ý của người tiêu dùng khi dấu hiệu đó được sử dụng trong kinh doanh/thương mại, thì dấu hiệu đó sẽ không có tính phân biệt và không thể thực hiện chức năng như một nhãn hiệu.

Ví dụ, những dấu hiệu sau đây sẽ không có tính phân biệt đáng kể để có thể nhận biết là nhãn hiệu, và do đó không thể đăng ký làm nhãn hiệu được:

Dấu hiệu là ký hiệu đơn giản

Dấu hiệu là ký hiệu đơn giản

Quy định tương tự sẽ áp dụng đối với những dấu hiệu như biểu tượng in văn bản, dấu chấm than (!), dấu hỏi chấm (?), phần trăm (%) hoặc “và” (&), và các biểu tượng thông dụng tương tự – những biểu tượng vốn rất bình thường và không có tính phân biệt.

Những dấu hiệu phức tạp hoặc khó hiểu

Những dấu hiệu bao gồm các yếu tố khó hiểu hoặc quá rắc rối phức tạp sẽ không được người tiêu dùng thông thường xem là nhãn hiệu nếu được sử dụng trong thương mại, hoặc sẽ làm cho người tiêu dùng khó nhận biết hoặc ghi nhớ. Các dấu hiệu như vậy không có khả năng phân biệt hàng hóa và dịch vụ trong thương mại và do đó không thể được đăng ký nhãn hiệu.

Những dấu hiệu phức tạp hoặc khó hiểu

Những dấu hiệu phức tạp hoặc khó hiểu

Các dấu hiệu được thể hiện bằng các chữ viết của một quốc gia nhất định mà mặc nhiên khó hiểu đối với công chúng vẫn có thể được chấp nhận tùy thuộc vào việc nộp bản phiên âm của từ hoặc đoạn chữ đó, theo yêu cầu của thẩm định viên được quy định trong luật áp dụng. Điều này được áp dụng đối với các trường hợp mà dấu hiệu có chứa từ ngữ được viết bằng chữ cái hoặc ký tự như chữ Ả Rập, chữ Kirin, chữ Phạn, chữ Trung Quốc, chữ Nhật Bản, chữ Hàn Quốc hay các chữ khác.

Dấu hiệu màu

Dấu hiệu có màu đơn nhất (chỉ gồm một màu) nếu không được thể hiện dưới một hình dáng, đường viền cụ thể hay một yếu tố, dấu hiệu xác định nào khác (tức là bất kỳ dạng nào có thể hình dung được) thì sẽ không được đăng ký nhãn hiệu.

Yêu cầu bảo hộ một màu sắc trong bản mô tả có thể được xem là yêu cầu bảo hộ ý nghĩa của màu sắc đó. Dấu hiệu này sẽ được xem là không tuân theo các điều kiện về tính rõ ràng, tính chính xác và tính thống nhất trong phạm vi bảo hộ nhãn hiệu. Do đó dấu hiệu sẽ không có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ trong thương mại.

Các dấu hiệu là các chữ cái, con số đơn lẻ

Dấu hiệu dạng chữ cái hay con số có thể xem là đáp ứng được yêu cầu về khả năng phân biệt để được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Nếu chữ cái hay con số được thể hiện dưới một hình dáng, phong cách, màu sắc hay kết hợp màu sắc một cách đặc biệt thì nó có thể được xem là có khả năng phân biệt và do đó có thể được đăng ký, không phụ thuộc vào việc áp dụng các căn cứ từ chối khác (ví dụ, tên gọi chung hay dấu hiệu mang tính mô tả đối với hàng hóa, dịch vụ nhất định).

Trong trường hợp các dấu hiệu dạng chữ cái, con số đơn lẻ được trình bày ở dạng tiêu chuẩn, tức là không có hình dáng, phong cách, màu sắc hay kết hợp màu sắc đặc biệt, thì việc thẩm định nên thận trọng hơn. Những dấu hiệu như vậy thường bị giả định là thiếu đi khả năng phân biệt. Việc đăng ký có thể được chấp nhận nếu dấu hiệu đáp ứng đủ yêu cầu về khả năng phân biệt và không vi phạm các căn cứ từ chối khác như tên gọi chung hay mang tính mô tả đối với những hàng hóa, dịch vụ cụ thể.

Dấu hiệu đăng ký nhãn hiệu là các từ có tính mô tả

Các dấu hiệu gồm một hoặc nhiều từ mô tả về bản chất, đối tượng, chất lượng, số lượng, kích cỡ, mục đích, cách sử dụng hoặc bất kỳ tính chất nào khác của các hàng hóa và dịch vụ cụ thể phải bị từ chối.

Để xem xét một từ “có tính mô tả” hay không, từ đó phải luôn được đặt trong mối quan hệ với các hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu đó. Một số từ nhất định bị xem là có tính mô tả bất kể được đăng ký cho hàng hóa hay dịch vụ nào, ví dụ như những từ liên quan đến giá trị hoặc kích cỡ (xem ví dụ nêu trên).

Trong các trường hợp khác, một từ có thể mang tính mô tả chính một số hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định nhưng lại mang tính phân biệt (và chính vì thế có thể được bảo hộ) khi sử dụng cho các hàng hóa và dịch vụ khác.

Ví dụ: từ “COMEDY” có tính mô tả khi được sử dụng làm nhãn hiệu cho các chương trình ti vi và dịch vụ phát sóng. Tuy nhiên, từ này lại có tính phân biệt khi được sử dụng làm nhãn hiệu cho quần áo và các loại trang phục nói chung, hoặc cho mỹ phẩm.

[Số lượt: 2 Trung bình: 5]